Opći uvjeti LQC aranžmana

LION QUEEN CHARTER

Velika nam je čast i zadovoljstvo što ste odabrali nas za organizaciju krstarenja po jadranskoj obali. Kao promotori hrvatskog nautičkog turizma, predstavljamo Vam naše brodove zajedno s posadom koja će se pobrinuti da ispuni sve Vaše potrebe i zahtjeve.

1. Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti na putovanjima sastavni su dio ugovora, tj. faktura koja ima snagu ugovora (i vaučer kao konačni dokument priložen od strane agencije prema putniku), za aranžman krstarenja sklopljen između:

Lion Queen Charter - turistička agencija
IK: HR-AB-21-17010501376
Obrt "NAZOR" za turizam i usluge
OIB: 89958950539
Poljička cesta 1, 21314 Jesenice (u daljem tekstu: agencija)

i

osobe koja sklapa ugovor o putovanju (u daljem tekstu: putnik) koji se prijavio za turistički aranžman.

Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju i agenciju i putnika.

2. Sadržaj ponude

Agencija osigurava usluge krstarenja prema napisanim informacijama, opisu i vremenskom okviru sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile.

3. Rezervacija i plaćanje

Upiti i rezervacije krstarenja mogu biti primljeni elektroničkim putem, pismeno ili osobno u uredima Agencije, kao i od strane agencija koje su ugovorni partneri agencije.
Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je on / ona svjestan / svjesna ovih Općih uvjeta LQC aranžmana te usluga koje je on / ona pažljivo pročitao / pročitala, te ih on / ona u cijelosti prihvaća. Na taj način, sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika tako i za agenciju.
Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije.

Za rezervacije krstarenja, putnik je dužan pridržavati se plana plaćanja koje je donijela agecija na sljedeći način:

1. uplata u iznosu od 50% od ukupne cijene aranžmana treba biti uplaćena u roku od 7 dana nakon primitka ponude
2. uplata u iznosu od 50% od ukupne cijene aranžmana treba biti uplaćena najkasnije 45 dana prije početka aranžmana

Ako putnik ne plati dogovoreno unaprijed i / ili ostatak iznosa u propisanom roku, nakon opomene i po isteku vremena utvrđenog za isplatu, agencija može prekinuti uslugu i naplatiti putniku završne troškove po točki 8.

Postupak rezervacije za putnika

  • Pisana potvrda za rezervirani aranžman (e-mail, fax, regularna poruka)
  • Upisivanje osobnih podataka u isporučeni LQC obrazac koje bi agencija koristila za ispis na račun / ugovor
  • Isplata prve rate po ispostavljenom računu / ugovoru
  • PROVOUCHER - pisana potvrda o uplati prve rate
  • VOUCHER - pisana potvrda o uplati cjelokupnog aranžmana

4. Boravišna pristojba

Prema postojećim propisima Republike Hrvatske, cijena aranžmana uključuje, i na računu je vidljiva i navedena, boravišnu pristojbu koja iznosi 1,00 EUR po danu i osobi.

5. Cijena krstarenja

U cijenu krstarenja uključene su osnovne usluge kako su opisane za individualne rute i vrijeme na koje se rezervacija odnosi. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu krstarenja (u opisu krstarenje označen kao "Cijena aranžmana ne uključuje" ili pod dodatne usluge)
(bilješke - koje se mogu postići na prethodnu najavu), tako da ih putnik mora platiti odvojeno i onda prikazati davatelju usluga (osoba koja će ih ukrcati na brod) ako je on / ona ih koristi. Sve posebne usluge moraju se zatražiti prilikom rezervacije; one ne smiju predstavljati obvezu za Agenciju već će samo biti uzeti u razmatranje.
Cijene krstarenja su prikazane u eurima.
Ako više ljudi dolazi u rezerviranu kabinu nego što je navedeno na putne dokumente (vaučer), pružatelj usluga (vlasnih broda) ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike nenajavljenih putnika koji plaćaju na licu mjesta.

6. Opis usluge

Agencija je odgovorna za opis i podatke o ponuđenim brodova i kabinama na temelju uvida u njihovo stvarno stanje prilikom objavljivanja. Informacije koje putnik dobije na drugim prodajnim mjestima ne obvezuju agenciju za razliku od informacija objavljenih na glavnoj stranici www.lion-queen.com . Svi objavljeni brodovi agencije ispunjavaju uvjete Hrvatskog registra brodova (HRB) i druge pravne propise o njihovom tehničkom stanju, tj. sigurnosne opreme.
Davatelj usluga (pošiljatelj) ima pravo - u interesu sigurnosti putnika - u slučaju više sile, kao što su brodoloma ili kvar na motoru, promijeniti tijek putovanja, uploviti u najbližu luku i / ili naći zamjenski brod za putnike.

7. Agencija ima pravo na promjene i završetak

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2). Rezervirana krstarenja mogu se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku na način da zamjena bude brod iste ili više kategorije i po cijeni krstarenja na koju je putnik potvrdio rezervaciju.

8. Putnik ima pravo na promjene i prekid rezervacije

U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju napravljenu na njegov / njezin zahtjev, putnik mora to učiniti pismeno prema uvjetima prestanka rada agencije.
Ako putnik ne dođe na rezervirani termin krstarenja u dogovoreno vrijeme polaska, a on / ona se nije javio agenciji ili pružatelju usluge o tome, rezervacija se smatra otkazanom, pa putnik nema pravo na korištenje bilo kojeg prestanak prava, odnosno njemu / njoj ne može biti vraćen uplaćeni iznos. Ako putnik koji otkaže rezervaciju osigurava korisniku zamjenu za istu rezervaciju, novi korisnik rezervacije preuzima na sebe sve obveze iz Općih uvjeta.
Ako putnik ne koristi pojedinačne usluge koje se nude njemu / njoj tijekom krstarenja, jer on / ona prekine putovanje ili se dogodi neki drugi razlog, on / ona nema pravo na povrat uplaćenog iznosa.

U slučaju otkazivanja programa krstarenja rezervacije, LQC Agencija zadržava pravo na slijedeće iznose ukupne vrijednosti krstarenja:
- za razdoblje od datuma izdavanja računa do 46. dana prije dana putovanja, svi iznosi plaćeni do tada su zadržani od strane agencije
-za razdoblje od 45. dana do dana putovanja, 100% od ukupnog iznosa zadrržava agencija

9. Obveze agencije

Obveza agencije je briga za pružanje odabranih usluga i za odabir davatelja usluga, kao i da se brine o pravima i interesima putnika sukladno običajima u turizmu. Agencija će obavljati sve navedene obveze i izvršiti ih u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 2), kad se postupa kako je opisano u točki 7.

10. Obveze putnika

Putnik je dužan:
- posjedovati valjane putne isprave,
- poštivati ​​carinske i devizne propise Republike Hrvatske,
- pridržavati se kućnog reda na brodu te surađivati ​​s pružateljem usluga u dobroj namjeri,
- prilikom dolaska na odredište, putnik donosi davatelju usluga dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven e-mailom iz agencije),
- putnik je dužan provjeriti je li on / ona treba vizu za ulazak u zemlju odredišta, odnosno susjednim zemljama.
Ako putnik ne poštuje gore navedene obveze, on / ona treba pokriti troškove i odgovoran je za štetu. Potvrdom rezervacije, putnik je dužan, ako on / ona nanese štetu, platiti za istu davatelja usluga.

11. Prtljaga

Putnik je dužan voditi brigu o svim njegovim / njezinim stvarima. Davatelj usluga i agencija nisu odgovorni za gubitak i / ili oštećenje ili krađu stvari koje putnik posjeduje ili stvari treće osobe držati na plovilu, operativnom vozilu ili u uredu agencije. Uplatom odgovarajućeg udjela u iznosu rezervacije, putnik potvrđuje rezervaciju i prihvaća ove Opće uvjete, a time i odbacuje sve tvrdnje na naknadu za takve gubitke i / ili oštećenja od strane agencije ili davatelja usluga. Gubitak imovine ili krađe prijavljuju se pružatelju usluga i nadležnoj policijskoj postaji.

12. Rješavanje pritužbi

Ako su osigurane usluge iz ponude loše kvalitete, putnik može zahtijevati naknadu srazmjerno šteti, poštujući postupak rješavanja prigovora. Svaki putnik ima pravo na prigovor. Svaki putnik - nositelj potvrđene rezervacije - podnesi zahtjev pritužbe odvojeno.

Postupak u vezi s prigovorom:
Putnik je dužan podnijeti u pisanom obliku prigovor agenciji u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori podneseni nakon tog roka neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da djeluju u dobroj namjeri i pokazati spremnost za rješavanje prigovora u tijeku putovanja, a na način da će tužba biti upućena na davatelja usluga i onda tamo; davatelj usluga dati će svoju izjavu i pokušati riješiti prigovor putnika u dobroj namjeri. Ako putnik i davatelj usluga ne mogu riješiti prigovor, putnik je dužan odmah obavijestiti predstavnika agencije od koje je dobio voucher za rezervaciju. Predstavnik agencije će, nakon savjetovanja s putnikom i davateljem usluga, pokušati riješiti problem žalbe u dobroj namjeri, tako da se ne bi ponovio.
Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 21 dana nakon primitka prigovora od strane putnika. Agencija će riješiti samo one pritužbe kojima uzrok nije mogao biti uklonjen za vrijeme plovidbe, tj. da se nije mogao riješiti u dobroj namjeri, na način naveden u prethodnom stavku ove točke. Dok agencija ne donose odluku, putnik se odriče posredovanja od bilo koje druge osobe, arbitraže Udruge putničkih agencija i sudova, kao i davanje informacija novinama.
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos zahtjevanog dijela usluge, te ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge.
Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperaturu mora, čistoću plaža, buke, radova na ulicama, stanjem objekata u neposrednoj blizini kao i gužve na odredištu kao i bilo kakve ostale slične situacije ili događaja koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika i neizravno utječu na kvalitetu rezerviranog krstarenja.

13. Osiguranje u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja agencije

pdfCertifikat za osiguranje štednih uloga i certifikat za osiguranje od odgovornosti

Prema Zakonu o turizmu, u slučaju da je nemoguće plaćanje za agenciju ili da agencija bankrotira, putnik koji se nađe na krstarenje, kao i druge osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje, trebaju se što hitrije obratiti osiguravatelju agencije
CROATIA OSIGURANJE
Ante Vuković,
phone: +385 (0) 21 302 876
fax: +385 (0) 21 480 344
e-mail: ante.vukovic@crosig.hr

14. Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci putnika potrebni su u procesu dobivanja tražene usluge. Oni će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće uzeti osobne podatke putnika izvan zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci agencije o načinu prikupljanja, obrade i vođenja osobnih podataka. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta, putnik daje njegov / njezin pristanak da se njegovi / njezini osobni podaci mogu koristiti za marketinške svrhe agencije.

15. Nadležnost suda

Putnik i Agencija nastojat će riješiti eventualne sporove koji proizlaze iz primjene ovog Ugovora mirnim putem; inače, će ovisiti o odluci nadležnog suda u Splitu; mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske.
U Sumpetru, 01. prosinca 2009
Obrt "NAZOR" za turizam i usluge
Lion Queen Charter – turistička agencija
IK: HR-AB-21-17010501376
OIB: 89958950539

Svi brodovi koje nudi LION QUEEN CHARTER agencija
zadovoljavaju propise Hrvatskog registra brodova za krstarenje i drugih propisa u vezi svog stanja i sigurnosne opreme.

U interesu sigurnosti, u slučajevima više sile, npr. kvara motora, postoji mogućnost mijenjanja rute, mogu se koristiti druga plovila ili se može posjetiti najbliža luka ​​- to je istaknuto kao mjera opreza.

Moguće jamstvo neće se uzeti u razmatranje.

Imajte na umu da je korištenje klime ograničeno kada nema električnog pristupa, a brod je prisiljen pokrenuti napajanje generatora samo do ponoći (zbog buke koja se stvara pokretanjem generatora).

 

 

Želimo Vam prekrasan i kvalitetan odmor s nama!

LION QUEEN CHARTER tim!!!

Ažurirali smo pravila o privatnosti i upotrebljavamo kolačiće na ovoj web-lokaciji kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo.
Klikom na bilo koji link na ovoj stranici dajete svoj pristanak za postavljanje kolačića.